Verkoops- en leveringsvoorwaarden

 

Verkoopsvoorwaarden: Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon of website de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld:

 Prijzen.

Alle prijzen zijn vermeld in euro en inclusief btw en dienen volledig betaald te worden in euro.
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
De klant heeft het recht om binnen de 24 uren nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
Alle basisprijzen vermeld op de website zijn enkel inclusief levering in aangegeven regio.
BTSS Brandhout kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor (typ)fouten of foutieve gegevens die in de website zouden voorkomen.
Alle facturen dienen volledig en in contanten of via vooraf betaling betaald te worden bij levering of afhaling.
Bij levering dienen alle facturen via overschrijving betaald te worden voor de levering van de bestelde goederen.
Of contante betaling bij de levering zelf.

Eigendom.

Zolang de goederen niet of gedeeltelijk worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
De koper kan pas over de goederen beschikken na volledige betaling ervan.

 Niet Betaling.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % op het factuurbedrag met een minimum van 75 euro.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 Kwaliteit

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de twee dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Protest

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de vijf dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijf dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt, op kosten en risico van de koper.
Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

 Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.…

Levering

De goederen worden verzonden op risico van de koper.
De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper die buiten voorgestelde regio zich bevind met levering inclusief.
Wij behouden ons het recht voor om de leveringstijden aan te passen zonder enige kosten daaraan verbonden en kan in geen geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen..
Nieuwe leveringsdatum wordt verder bepaald na wederzijdse afspraak.
Leveringen zijn bezorgd aan huis op de begane vaste ondergrond aan begin van oprit!
Over kiezel stenen, aarde of gras rijdt men niet en kan met niet rijden met een transpallet om te leveren op verloren verpakking.
Wij behouden ons het recht voor om de goederen indien niet anders mogelijk juist op de perceelsgrens te plaatsen of openbare weg.
Als u als klant een andere plaats aanduid dan voorgesteld hierboven vermeld bent u zelf aansprakelijk als er zich schade wordt aangericht bij de levering!!
Wij kunnen hier niet voor aansprakelijk worden gesteld .

Recht

In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd. In dit geval enkel en alleen de rechtbank van Koophandel te Leuven